• IKC Franciscus, een 
kindcentrum met kleur!
  • IKC Franciscus, een 
kindcentrum met kleur!

IKC Franciscus, een
kindcentrum met kleur!

IKC Franciscus, een
kindcentrum met kleur!

Welkom bij IKC Franciscus!

'Wat we ontvangen zit in datgene wat we geven'
                                                                    Franciscus van AssisiIKC Franciscus is een Integraal Kind Centrum (IKC) waarbij kansengelijkheid centraal staat.

Onze kinderen wonen in levendige gezinnen en komen veelal uit de 4 omliggende levendige wijken van ons IKC.
De pedagogische relatie tussen de professional, kind en gezin is de basis. Samen leren en werken, vormen en ontwikkelen in een betekenisvolle, uitdagende en veilige leeromgeving, is voor ons allemaal het uitgangspunt.

Ons gehele aanbod, ook de filosofielessen, ons cultuurprogramma, sportlessen en ons naschools aanbod, vormen samen met de kinderen onze lerende gemeenschap. Kinderen worden uitgedaagd om verbanden te leggen tussen wat ze leren van elkaar en de wereld om hen heen. Ons IKC biedt een warme, gestructureerde vorm van onderwijs en opvang die kinderen met verschillende talenten en interesses in staat stelt het beste uit zichzelf en elkaar te halen. Wij zetten in op spelen en leren om gewoon een interessant, leuk en prettig mens te zijn vol kansen en perspectief.

Onze inspiratie komt van oude en nieuwe pedagogen als John Dewey (opvoeding en democratie) en Gert Biesta (onderwijsvernieuwer), Reggio Emilia (luisteren in plaats van vertellen/communicatie) en Alfred Adler (psychoanalyse en persoonlijkheidsvorming).
Wij hebben een eigen didactische werkwijze van actief leren gericht op kansengelijkheid en een focus op gedragsontwikkeling met als pijlers Taal, ICT, Gezonde leefstijl en ouderbetrokkenheid.

Er is een ‘basis bouw’ met de jongste kinderen waar ontwikkeling en samen spelen en leren de basis zijn voor deze vorm van opvang. Onder de basisbouw valt ook onze buitenschoolse opvang (BSO).
De ‘onderbouw’ waarin het aanleren van de basisvaardigheden zoals lezen en rekenen, maar ook creëren en maken, bewegen en muziek centraal staan.
De ‘middenbouw’ met het verder leren van de basisvaardigheden zoals lezen en rekenen, maar ook redeneren, creëren en maken, bewegen en muziek.
De ‘bovenbouw’ waarin vakonderwijs samengaat met creatieve, sportieve en maakvakken, en waarin de individuele kwaliteiten en capaciteiten samen met de eigen interesses van leerlingen kans krijgen zich te vormen en ontwikkelen, met extra aanbod en presteren op verschillende niveaus. De samenwerking en het aanbod van de vakdocenten van het CSG Comenius is hierbij sterk en ondersteunend.
Daarnaast is onze specifieke kennis gebundeld en geborgd in onze expertgroepen. Zowel de 'bouwen' als de expertgroepen, hebben een eigen, vaste coördinator die onderdeel zijn van het managementteam (MT) van ons IKC.

Kansengelijkheid krijgt vorm op ons IKC door onze gedeelde normen en waarden en de onvoorwaardelijkheid van onze ‘community’ waar kinderen met alle diversiteit die Leeuwarden rijk is, elkaar ontmoeten, zich vormen en ontwikkelen met en door elkaar en hun omgeving.

We kijken uit naar onze samenwerking!

Ciska van Aken
directeur IKC Franciscus
 

Wij zijn een IKC

Wij zijn een IKC

Sinne kinderopvang verzorgt in ons IKC de buitenschoolse opvang en de speelleergroep voor peuters. We werken onderling nauw samen, vanuit één team, één pedagogische visie en één doorgaande ontwikkelingslijn. Dit zorgt voor de beste doorgaande lijn in de ontwikkeling van uw kind.


lees meer >>

IKC Franciscus     Johan de Walestraat 1, 8921 XB Leeuwarden     t 058 - 2665909     info@ikcfranciscus.nl